Sunday, January 18, 2009

Perkembangan kretiviti kanak-kanak

Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak

Definasi Kreativiti

Walaupun pada amnya perkataan kreativiti biasa dikaitkan dengan bidang seni, ia digunakan dalam berbagai cara dalam berbagai konteks. Akibat sifat kompleks konsep kreativiti, berbagai teori telah dikembangkan bagi tujuan menjelaskannya. Oleh itu terdapat berbagai definasi ‘kreativiti’ yang berlainan.

Ada kalangan yang mengatakan kreativiti adalah anugerah semulajadi tuhan yang tidak boleh dipelajari. Ada pula yang mengatakan kreativiti boleh dikembangkan dan mereka membentangkan cara-cara meningkatkannya.

Kreativiti semestinya berhubung dengan penghasilan sesuatu yang asli. Walau bagaimanapun terdapat berbagai pendapat mengenai a) proses yang terlibat dalam aktiviti kreatif dan b) kemudahan mengembangkannya dalam manusia. Sebagai contoh, Pfeiffer (dalam Goetz, 1981:297) mendefinasikan kreativiti sebagai ‘kebolehan mencipta produk kreatif’ yang ‘baru, asli dan unik’ yang ‘menunjukkan tahap kejayaan yang tinggi dalam bidang yang berkaitan’. Ahli psikologi yang paling banyak memenyumbangkan terhadap bidang kreativiti adalah Professor Ellis Paul Torrance.

Kerangka Pemikiran Kreatif Torrance

Professor Ellis Paul Torrance dikenali kerana kajian pelopor beliau dalam bidang kreativiti. Dalam model beliau yang dinamakan "the threshold hypothesis”, beliau cuba mencari perhubungan antara kreativiti dan kecerdasan. Dia mendapati bahawa orang yang berkreatif tinggi biasanya juga mempunyai kecerdasan yang tinggi. Walaubagaimana pun beliau berpendapat bahawa kecerdasan sahaja tidak memadai, terdapat factor-faktor lain yang mempengaruhi kreativiti.

Torrance (1989) mendefinasikan kreativiti sebagai proses menjadi sensitif kepada masalah, kekurangan, kekurangan dari segi pengetahuan, elemen, harmoni dan sebagainya; mengidentifikasikan masalah, mencari penyelesaian membuat andaian atau mencipta hipotesis tentang kekurangan, menguji dan menguji semula hipotesis, cuba mengubahnya, menguji lagi dan akhirnya mengkomunikasikan dapatan.

Torrance adalah orang pertama yang mencipta kaedah untuk menguji kreativiti pada tahun 1976 yang dikenali sebagai Torrance Tests of Creative Thinking. Ujian kreativiti Torrance meliputi empat aspek;
Kefasihan Fluency
Kefasihan merujuk kepada kebolehan menghasilan idea-idea yang berbeza dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Aplikasi: Senaraikan beberapa kegunaan sebuah botol air mineral.

Keanjalan Flexibility
Penghasilan idea yang berpunca dari kebolehan melihat sesuatu dari perspektif-perspektif yang berlainan serta pengunaan berbagai kaedah dan pendekatan.
Aplikasi: Bayangkan diri anda menjadi unta untuk sehari

Keaslian Originality
Keaslian bermakna penghasilan idea yang unik atau luarbiasa. Ia juga kebolehan menyusun semula maklumat tentang sesuatu topik dengan cara yang baru dan berlainan.
Aplikasi: Fikirkan cara menunggang basikal yang berlainan dari yang biasa kamu lakukan.

Huraian Elaboration
Huraian merupakan kaedah memperbaikkan idea dengan menambahkan butir-butir lanjut supaya lebih jelas dan mudah difahami.
Aplikasi: Ceritakan dengan terperinci hari pertama anda kesekolah. Gunakan sebanyak butir-butir yang anda boleh.
.

Ciri-Ciri Kreativiti

Terdapat 4 ciri kreativiti iaitu;

Pengunaan Imaginasi
Aktiviti yang bersifat imaginative adalah proses menjanakan suatu yang asli. Ia juga memberi alternatif kepada sesuatu yang biasa/dijangka. Ia melibatkan proses-proses berfikir dan perlakuan. Ia boleh dikatakan sebagai permainan mental yang diarahkan terhadap suatu objektif yang kreatif dimana fokus adalah terhadap memperbaikkan sesuatu situasi mengunakan pelbagai perspektif. Hasil kreatif biasanya berlaku bila idea yang sedia ada digabungkan atau di interpretasi semula dengan cara yang baru atau diaplikasikan dalam bidang yang baru atau yang sebelum ini dirasa tidak ada kaitan. Aspek penting pemikiran kreatif adalah kebolehan membuat hubungan yang pelik, melihat analogi dan kaitan antara idea atau objek yang sebelum ini belum pernah dilihat.

Pada abad ke 15, Leonardo Da Vinci merupakan orang yang pertama yang mengkaji secara terperinci bagaimana manusia boleh membina sebuah jentera untuk terbang. Dia mendapat idea-idea penerbangannya dari mengkaji burung. Walaupun di tidak berjaya membina jentera terbangnya yang dinamakan Ornithopter, idea-ideanya dan lukisannya dikaji semula oleh pelopor-pelopor kajiterbang abad ke 19. Berikutan itu penciptaan helikopter zaman moden adalah berdasarkan konsep beliau.2. Mempunyai Tujuan

Imaginasi atau pemikiran kreatif bertujuan. Ia biasanya berlaku secara kebetulan bila seseorang sedang dalam proses cuba mencapai sesuatu objektif lain. Objektif ini pada awalnya tidak semestinya berkaitan dengan kandungan imaginasi kreatif yang dihaslikan. Walau bagaimanapun disebabkan pemikiran kreatif berpotensi membawa idea baru ini objektif awal mungkin mengalami perubahan atau diganti sama sekali.
Ini bermaksud bahawa kreativiti adalah adalah gabungan aksi dan tujuan. Sebagai contoh, jika bot yang Samad naiki tenggelam dia akan cuba sedaya upaya memikirkan berbagai keadah untuk selamatkan diri.


Bersifat Asli

Sesuatu pemikiran atau perlakuan yang dianggap kreatif haruslah asli. Ini bermaksud ianya suatu idea yang dihasilkan secara unik oleh seseorang individu atau kumpulan. Terdapat tiga kategori keaslian
Hasil kerja seorang individu mungkin asli bila dibanding dengan hasil kerjanya sendiri yang lama.
Ianya juga boleh dikatakan asli bila dibandingkan dengan hasil-hasil kerja rakan sebayanya
Paling asli adalah hasil kerja yang belum pernah dihasilkan sebelum ini oleh mana-mana pihak dalam mana-mana bidang

Kategori keaslian pertama dan kedua lebih berfokus kepada perkembangan individu manakala kategori ketiga penting untuk perkembangan masyarakat secara global.

Bernilai

Hasil pemikiran atau perlakuan kreatif pada dasarnya patut menyumbang kepada tujuan atau objektif ditangan. Berikutan ini terpulang kepada individu yang terlibat untuk menilai secara kritikal idea-idea mana yang berguna atau setakat mana sesuatu idea menyumbang terhadap objektif tersebut. Idea yang dinilai sebagai berguna di kekalkan dan idea yang kurang berguna disingkirkan. Kriteria penilaian sesuatu idea yang kreatif bergantung kepada tujuan dan bidang aktiviti berkenaan. Sebagai contoh penilaian boleh dibuat berdasarkan aspek keberkesanan, kegunaan praktikal, kesahihan, kepuasan atau elemen seronok.


Aktiviti 2.0

Bincangkan ciri-ciri kreativiti serta berikan contoh-contoh anda sendiri

Proses Kreatif

Proses dan Penghasilan


Kreativiti adalah satu proses dan bukannya suatu produk atau peristiwa. Ia boleh dikembangkan dalam kanak-kanak dengan mengalakkkan mereka menulis cerita, bermain muzik, menjalankan ujikaji dan sebagainya. Disini kreativiti dikembangkan melalui aplikasi secara praktikel dimana mereka dilibatkan dalam suatu proses yang bertujuan menghasilan pemikiran secara kreatif. Walaupun terdapat kemahiran dan teknik yang khusus kepada bidang-bidang yang tertentu, kanak-kanak harus diajak mengalami dan mengenali secara umum beberapa ciri proses kreativiti. Salah satu model proses kreativiti yang paling awal diperkenalkan oleh Graham Wallas pada tahun 1926.

Mengikut Wallas, proses kreativiti boleh dibahagikan kepada empat peringkat iaitu,

(i) Penyediaan

Pada peringkat ini, minda difokuskan terhadap isu atau masalah ditangan dan dimensi-dimensi masalah itu di dijelajah.Peringkat ini biasanya melibatkan langkah-langkah seperti membina rangka kasar, draf, soalan atau idea awal.

(ii) Pengeraman

Pada peringkat ini individu mengundurkan diri buat seketika dari proses tersebut dan membuat perkara-perkara lain lantas membiarkan idea tersebut mengeram dalam mindanya. Bila kembali semula kepada idea tersebut kemungkinan besar terwujud secara tidak langsung, tanpa disedari, perspektif-perspektif baru terhadap idea awal tadi.

(iii) Intimasi

Individu kreatif merasakan suatu perasaan breakthrough dimana dia merasakan dia sedang dalam perjalanan menyelesaikan masalah tersebut. Peringkat ini masih berada pada tahap tidak sedar.

(iv) Illuminasi

Individu kreatif dalam keadaan sedar, tiba-tiba mendapat idea bagaimana meyelesaikan masalah tersebut

(v) Verifikasi

Pada peringkat ini idea tersebut disahkan, dihuraikan dan diaplikasikan.


Oleh itu boleh dikatakan model kreativiti Wallas pada dasarnya percaya bahawa pemikiran kreatif adalah juga suatu proses bersifat analitiks yang tidak disedari dan yang tidak boleh dikawal.

Aktiviti 3.0

Mengikut teori Wallas apakah perbezaan antara peringkat intimasi dan illuminasi dalam proses kreativiti?


Pengujian Kreativi

Apakah faedah menguji kreativiti? Pengujian kreativiti dilakukan untuk berbagai sebab dalam pelbagai kontek termasuk industri, sekolah, kerajaan dan organisasi-organisasi pengkajian. Pengujian kreativiti boleh digunakan untuk menapis calon-calon untuk pekerjaan, promosi atau tugasan-tugasan tertentu. Organisasi-organisasi boleh mengunakannya untuk mengecam individu-individu yang berpotensi tinggi. Disekolah ia boleh digunakan untuk mengenali murid yang berbakat atau berkebolehan untuk disertakan kedalam program-program khas. Mengenali tahap kreativiti murid-murid juga boleh menolong guru lebih memahami kebolehan pelajar-pelajarnya. Dengan ini guru berpeluang merancang pengajaran supaya memaksimakan kebolehan-kebolehan ini.

Kaedah Menguji Kreativiti

Terdapat tiga kaedah utama untuk menguji kreativiti iaitu kaedah psikometric, kaedah historiometrik serta pendekatan biografi.

Psikometrik
Mengunakan alat perkakas (seperti banci, borang soal selidik,ujian) dan statistik untuk mengukur kreativiti secara saintifik. Ini biasanya dilakukan dengan mengaitkan tiga aspek kreativiti manusia iaitu perlakuan, personaliti dan kognitif

Historiometrik
Kaedah ini mengunakan maklumat dari dokumen-dokumen lama yang mengandungi ciri-ciri yang di miliki oleh individu-individu bersejarah yang berkreatif tinggi dalam pelbagai bidang contohnya Mozart, Newton, Monet dan sebagainya. Maklumat ini digunakan sebagai kriteria pengukuran kreativiti.

Biografi
Pendekatan biografi lebih kurang sama seperti kaedah historiometrik dimana dikaji dengan terperinci ciri-ciri pencipta-pencipta terkenal. Perbezaannya adalah dari segi kaedah pengukuran dimana historiometrik mengunakan kaedah berbentuk saintifik/empirik manakala pendekatan biografi mengunakan kaedah kes study yang lebih berbentuk narratif.

Perhubungan antara konsep kreativiti, otak kiri dan otak kanak

Otak kita terdiri dari hemisphera kiri dan hemisphera kanan yang disambung di tengah-tengah dengan sekumpulan saraf yang dinamakan corpus callosum. Hemisphera kiri mengawal bahagian kanan anggota badan kita manakala hemisphera kanan mengawal anggota kiri badan. Setiap hemisphera memproses maklumat dengan cara yang berbeza serta mempunyai fungsi yang berbeza. Sebelah kiri memproses maklumat secara rational dan logical dan bertanggungjawab terhadap pengunaan bahasa, penyelesaian masalah dan aktiviti-aktiviti yang berbentuk akademik. Sebelah kanan pula lebih cenderung kepada memproses maklumat dengan lebih spontan dan kreatif, terutama dalam bidang seni dan music. Sebagai contoh, seorang penulis mengunakan otak kanan untuk mrncipta dan otak kiri untuk mengurus dan menyusun apa yang dicipta dalam bentuk logikal

Pada umumnya, semua orang mempunyai potensi menjadi kreatif. Walau bagaimanpun disebabkan nilai-nilai kehidupan moden lebih mengalakkan pengunaan fungsi-fungsi otak kiri, kita jarang mempunyai masa melibatkan diri dalam aktiviti otak kanan yang lebih kreatif seperti menulis novel atau melukis. Selari dengan ini belah kreatif kita pun menjadi kurang aktif disebabkan kurang pengunaanya. Tambahan pula dalam kebanyakkan manusia, otak belah kiri mereka lebih dominen.

Oleh itu dalam mana-mana aktiviti yang berbentuk kreatif kita perlulah mengalakkan otak belah kanan untuk lebih aktif. Ini boleh dibuat dengan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masa lapang termasuk yang berbentuk seni.

Terdapat bukti kajian yang menunjukkan bahawa terdapat pesakit (aphasia) yang hilang fungsi otak kiri, tetapi mereka masih boleh memproses aktiviti-aktiviti mental yang dikuasai oleh belah itu seperti bahasa dan sebagainya. Baolehkan anda fikirkan apa agaknya penerangan untuk fenomena itu?Konsep Kreativiti Berpandu


Konsep ‘Kreativiti Berpandu’ diperkenalkan oleh Paul E. Plsek. Ia didefinasikan sebagai penghasilan dan pengunaan idea-idea kreatif berkaitan dengan suatu topik yang khusus. Penyokong konsep ini percaya bahawa semua orang mempunyai potensi untuk pemikiran kreatif tetapi ramai yang tidak tahu mengunakannya secara efektif. Mereka percaya bahawa jika anda boleh fikir anda mempunyai keupayaan berfikir secara kreatif.


Salah satu daripada perkara yang dianggap menyekat penghasilan idea-idea kreatif adalah ‘pengalaman’. Perspektik kita sering dipengaruhi oleh pengalaman kita yang membuatkan kita sukar membina perspektif-persktif baru.

Bila kita bertembung dengan sesuatu situasi, kita dengan serta-merta cuba memadankan ciri-ciri situasi itu dengan pengalaman lampau kita yang menyerupai situasi tersebut tanpa cuba melihatnya dengan cara yang baru. Berikutan ini reaksi kita dipengaruhi oleh reaski-reaksi yang pernah kita gunakan dalam situasi yang sama. Secara tidak langsung kita menghalang diri kita dari menghasilkan aksi atau reaksi yang baru atau unik.
Rajah diatas menunjukkan model dan kitaran kreativiti berpandu. Bermula dari tengah kanan bulatan, kita hidup setiap hari living with it didunia ini seperti juga orang lain. Walau bagaimanapun, pemikiran kreatif bermula dari pemerhatian observation dunia itu dengan terperinci dan menganalisis analysis bagaimana sesuatu berjaya atau gagal. Melalui analisis ini kita menyimpan sekumpul konsep tentang benda-benda dan situasi-situasi dalam ingatan kita. Dengan mengunakan konsep-konsep ini dan hubungan diantara mereka, kita menghasilkan generate idea-idea baru untuk tujuan-tujuan spesifik. Berikutan ini kita mengumpulkan harvesting dan memperbaiki enhancement idea-idea bekenaan serta membuat penilaian evaluation yang praktikel. Akhirnya idea-idea tersebut di aplikasikan atau digunakan implemention. Seterusnya, aplikasi ini menberi kesan kepada dunia yang kita hidup dan kitaran pemerhatian dan analysis bermula semula. Untuk memudahkan pemahaman model kitaran ini dibahagikan kepada empat phasa iaitu,

I. Penyediaan Preparation
II. Imaginasi Imagination
III. Perkembangan Development
IV. Aksi Action

Aktiviti 4.0

Fikirkan tiga aktiviti yang boleh anda buat didalam bilik darjah untuk megembangkan pemikiran kreatif mereka
Rujukan


Edward de Bon (1994). (1992). Serious Creativity : Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas. New York:Harper-Collins

Gruber, H.E. (1981). Darwin on Man: A Psychological Study of Scientific Creativity. 2nd Ed, Chicago: University of Chicago Press.

Harvey, O.J., Hoffmeister, J.K., Coates, C and White, J.B. (1979). A Partial Evaluation of Torrance's Tests of Creativity. American Educational Research Journal, Vol. 7(3) , pp. 359-372.
James M. Higgins.101 Creative Problem Solving Techniques: The Handbook of New Ideas for Business. New Management Publishing Company.

Paul E. Plsek. (1997). Creativity, Innovations and Quality. ASQC Quality Press.

Rothenberg, A & Hausmen, C. (1976). The Creativity Question. Durham:Duke University Press

Sternberg, R.J., Kaufmann, J.C. and Pretz, J.E. (2002).The Creativity Conundrum. New York. Psychology Press

Torrance, E.P. (1989). Scientific views of creativity and factors affecting its Growth. In J.Kagan, ed., ‘Creativity and Learning’. Boston: Houghton Miffli

2 comments:

Missez Hafiza said...

Thank You cikgu..blog yg sangat berguna untuk jawab forum :) ..jum visit mine too... http://missezhafirzan.blogspot.com/

Missez Hafiza said...
This comment has been removed by the author.