Friday, July 12, 2013

PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH

KONSEP KEIBUBAPAAN

Ibu bapa merupakan gru pertama dan paling lama bagi anak-anak mereka. Dalam proses perkembangan yang biasa, ibu bapalah yang banyak menyokong perkembanganbahasa, social dan akademik anak-anak mereka. Terdapat bukti positif dalam tempoh 30 tahun yang lepas yang enunjukkan bahawa mengajar kemahiran specific kepada ibu bapa dapat membantu dalam perkembangan anak-anak di bawah jagaan mereka. 

Ibu bapa merupakan unit asas keluarga dan peranannya sangat penting dalam pembentukan sesebuah keluarga yang bahagia. Untuk mendapat pengurusan keluarga yang dinamik, proaktif danmenepati masa yang kian berubah. Peranan ibu bapa sangat pentng dan perlu dilihat secara makro dan semua ini terlbat secara komited. Selain daripada factor keluarga, factor persekitaran jug perlu diambi kira. Dalam usaha medirikan sebuah keluarga yang bahagia dan berkesan, konsep “melentur buluh biar dari rebung” perlu diberi penekanan. Ibu bapa merupakan satu unit dan perlu menjalankan pengurusan yan proaktif dari aspek sains dan kemanusiaan.
Keibubapaan merupakan kerja yang paling sukar sekali, tetapi kebanyakan ibu bapa menerima sedikit atau tidak mendapat latihan formal langsung dalam kemahiran keibubapaan. Namun demikian ibu bapa seringkali dkritik bagi setiap kesilapan yang mereka lakukan. Ahli psikologi telah mengkaji amalan keibubapaan untuk para ibu bapa.

Penglibatan keluarga dapat dilihat dari pelbagai segi bergantung kepada konteks. Teori Epstein menghuraikan kerjasama yang peru wujud diantara pihak sekolah, keluarga dan masyarakat. Jenis penglibatan berikut bukan berbentuk hieraki tetapi ia merupakan suatu kerangka untuk menghubungkan kelarga, ahli masyarakat dan ahli professional pendidikan awal kanak-kanak. Enam jenis pnglibatan ibu bapa mengikut Epstein ialah:

1. Keibubapaan : membantu keluarga menguasai kemahiran keibubapaan dan memahami perkembangan kanak-kanak
2. Komunikasi : mengamalkan pelbagai cara komunikasi yang berkesan diantara sekolah dan keluarga.
3. Kesukarelawan : menggalakkan keluarga berkhdmat secara sukarela dengan pelbagai cara.
4. Pemelajaran di rumah : melibatkan keluarga menyokong aktiviti pembelajaran di rumah.
5. Membuat keputusan : melibatkan keluarga dalam pengurusan persekolah dan organisasi berkaitan.
6. Kolaborasi dengan masyarakat : menyelaras perkhidmatan masyarakat untuk kebaikan bersama.
Prinsip keibubapaan perlu dilihat dari sudut mikro dan makro.kemahiran keibubapaan adalah asas kepada kesejahteraan keluarga, masyarakat dan Negara. Eibubapaan tidak terhad kepada ibu bapa tetapi juga erhubungkait dengan kematangan dan kesediaan institusi-institusi lain untuk bekerjasama.

PRINSIP-PRINSIP KEIBUPAAN 

Keibubapaan oleh memberikan kebahagiaan kepada ibu bapa serta mencabar kerana ibu bapa perlu menemui cara yang berkesan untuk berkomunikasi dan mendidik anak-anak mereka. Terdapat beberapa prinsip keibubapaan yang boleh digunakan untuk membantu ibu bapa dalam menjalankan tangungjawab mereka. Amalan positif ini akan mendatangkan kesan positif terhadap kanak-kanak.

1. Mengurus diri dengan baik (take care of yourself)

Mengurus diri dengan baik hendaklah menjadi perkara utama dalam diri ibu bapa. Sekiranya ibu bapa mengabaikan diri mereka maka kebolehan mereka mengaplikasikan prinsip-prinsip yang seterusnya akan terbatas. Ibu bapa yang mengamalkan prinsip ini akan berusaha tekanan dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki identity tersendiri dan menggunakanya untuk diri dan keluarga. Mereka akan berusaha mendapatkan ahli keluarga dan kawan yang boleh memberikan sokongan emosi danpratikal. Mereka akan berusaha mengamalkan cirri-ciri dan aktiviti tersebut dalam kehidupan supaya anak-anak mereka akana meniru dan mengamalkanya apabila dewasa nanti. 

2. Kasihi anak-anak (nuture ur children)
Jika kanak-kanak tidak merasai dihargai dan disayangi maa semua usaha ibu bapa tidak akan memberikan pengaruh yangkuat ke atas mereka. Kanak-kanakperlu merasamereka disayangidan dikasihi oleh ibu bapa mereka.

3. bimbing anak-anak ( guide your children)
anak-kanak perlu diberikan satu set nilai, panduan dan standard untuk membantu mereka menguruskan kehidupanya. Bimbingan adalah lebih baik daripada hukuman. Seseorang ibu atau bapa yang membimbing anaknya mengajar anaknya bahawa kesan positif atau negative akan menyusuli sesuatu tingkah laku bimbinan membantu kanak-kanak mendapatkan sesuatu dengan cara yang dipersetujui oleh ibu bapa mereka. Ibu bapa yang membimbing akan mengajar melalui teladan, menetapkan had yan berpatutan serta melibatkan kanak-kanak dalammenetapkan had bersesuaiandengan umur mereka.

4. Membela anak mereka ( be your child’s advocate )
Bronfenbrenner mencadangkan bahawa ibu bapa hendaklah menunjukan rasa kasih saying yang amat kuat terhadap anak mereka. Ibu bapa harus menunjukkan mereka merasa anak mereka lebih baik daripada anak-anaklai.

5. Memotiasikan anak mereka (motivate your child)
Ibu bapa adalah guru pertamakepada anaknya. Ibu bapa hendaklah engalakkan anak mereka mempelajari dengan mewujudkan suasana pembelajaran kondusif di rumah. Sediakan buku dan elbagaibahan rjukan di rumah. Ibu bapa harus maembaca untuk mengalakkan anakmereka membaca.

6. Jangan membincangkan masalah tingkahlaku di hadapan kanak-kanak
Apa-apa perkara yang ibu bapa bincangkan di hadapan anak-anak, ia mungkin mempengaruhi persepsi anak terhadap dirinya. Sesuatu perkara negative yang didengari mungkin dianggapbenar. Sebaliknya perkara negative yang didengari mereka boleh memberikan keyakinan dan menggalakkantingkah laku positif.
7. Melindung kanak-kanak secara keterlaluan
Walaupun kanak-kanak perludilindungi, namun perlindungan yang melampau akan menggalakkan tingkah laku pergantungan dan kanak-kanak yang terlalu sensitive. Ibu bapa bleh menunjukkan bahawa mereka baik hati tapa terlalu besimpati. Kanak-anak perlu mempelajarimenangani perasaaan kekecewaan, kegagalan dan kehlangan dalamkehidupanmereka. Kanak-kanak yang mempunyaisikap berdikari akan akhirnya dapat mengatasipelbagai halangan dalam kehidupan mereka kelak. 

8. Bersatu, bertolak ansur dan bersikap positif terhadap suami/iseri
Tingkah laku suami isteri yang selalu tidak sependapat/sehaluan akan mengelirukan anak-anak mereka. Anak tidak akana menghormati ibu bapa yang tidakmenghormati satu ama lain.

9. Menghargai guru, pendidikan dan pembelajaran.
Pendidikan guru harus dititikberatkan. Kanak-kanak akan memahami mengenainya dengan jelas jia ibu bapa, datuk dan nenek, misalnya menghargai pembelajaran. Cerialah mengenai guru yang anda hormati dan tunjukkan penghrgaan anda terhadap guru anak anda. Ibu bapa harus memberitahu anak-anak bahawa merekamengharapkan anakmereka mencapai pendidikan sehingga peringkat tingi. Ini adalah untuk mengelakkan anak-anak mengabaikan pendidikan dan tercicir daripada persekolah terlalu awal.

10. Bersikap psitif terhadap kerjaya
Ibu bapa yang erungut tentang kerjaya akan mengalakkan anakmereka mempunyai sika negative terhadap kerja. Anak-anak akana merungut terhadap kerja rumah dan tanggungjawab yang diberikan dirumah. Ibu bapa yang tidak menyukai kerjaya harus berikhtiar menukar kerjaya mereka supaya anak-anakmereka akan menyedari ahawa pendidikan membuka peluang yang luas kepada mereka yang berpendidikan tnggi. 

11. Menjadi teladan kepada anak-anak
Kanak-kanaka selalu memerhati tngkahlaku ibu bapa dan shli-ali kelarga yang lain. Orang dewasa yang bersikap tidak amanah dan tidak beretika akan dicontohi oleh kanak-kanak. Kanak-kanak akan tertarik dan ingin meniru ibu bapa yang beretika, bersemangat dan mempunyai sikapigin tahu yang tinggi.

12. Mempelajari bersama dengan anak-anak
Ramai ibu bapa mensal kerana mereka terlepas daripada peluang mempelajari bersama-sama dengan anak-anak mereka. Jadikan pengalaman lawatan, perkhemahan dan sktiviti lain suatu pengalaman untuk belajar bersama dengan anak-anak.

13. Luangkan masa untuk berserook
Orang dewasa harus meluangkan masa untuk diri sendiri tanpa melibatkan anak-anak mereka. Seperti manusia lain, orang dewasa perlumeluangkan masa makan,bercti dan menikmati kehidupan mereka. Pada masa tersebut anak-anak akan diberi peluangmenguruskan aktivitimasing-masing dengan sendiri. Peluang ini akan membolehkan kanak-kanak mempelajari banyak perkara dan menjadi matang.

MATLAMAT DAN OBJEKTIF KEIBUBAPAAN

Semua kanak-kanak dilahirkan dengan pelbagai potensi yang akan berkembang jika diberi galakkan yang betul. Perkebangan ota misalnya, banyak bergantung kepadapengaruh persekitaran dalam perkembangan awal kanak-kanak. Sekiranya factor-faktor tersebut tidak disediakan pada masa-masa tertentu maka perkembangan kanak-kanak mungkintidak berlaku. Pendapatan dan status social kurang mempengaruhi prestasi pencapaian kanak-kanak dalam sekolah berbanding dengan tidakan keluarga kanak-kanaka dari segi
Mewujudkan suasana rumah yang menggalakkan pembelajaran
Menetapkan jangkaan yang tinggi tetapo realistic terhadap pencapaian dan masa depan anak
Terlibat dalampendidikan anak dalam seklah dan masyarakat.

MATLAMAT KEIBUBAPAAN
Kajian menunjukkan terdapat beberapa kemahiran yang ibu bapa perlu miiki supaya mereka dapat membentuk tingkah laku anak-anak denan berkesan. Antara kemahiranya ialah :
Membentuk dan menjelaskan jangkaan
Mengawal perasaan apabilaanak menunjukkan tingkah laku yang tidak diingini.
Melaksanakan sesuatu tindakan positif atau egatif
Menjadi elada yang positif
Membentuk tingkahlaku
Memotivasikan anak yang bertingkahlaku positif.
Keibubapaan ialah satu proses yang kompleks dan ibu bapa memerlkan pengetahuan dan kemahiran keibubapaan supaya dapat mendidik anak dengan sebaik mungkin dalam aspek-aspek berikut :
Perkembangan kanak-kanak
Memahami perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak berkembangserta keperluan-keperluan mereka pada setiap perkembangan dalamkehidupan.
Mengenali diri sendiri
Memahamidiri dari segi dorongan, nilai dan bagaimana cara mereka dapat menangani kenakalan anak, perteingkahan dan sebagainya.
Kemahiran dan strategi keibubaaan
Memahami kemahiran dan strategi keibubapaan spesifik utuk memenuhi keperluan anak-kanak dan menangan tingkahlaku ana sepanjang proses keibubapaan.
Cara berkomunikasi
Memahami cara berkomunikasi dengan anak, pasangan suami isteri dan guru secara berkesan.
Cara menajar
Mempelajari cara bagaimana mengajar sesuatu konsep dan kemahiran kepada kanak-kanak.
Mengurus keluarga
Memahami cara menyara keluarga dan menguruskan seuah keluarga.
Mendapatkan bantuan
Menyedari pentingnya mendapat bantuan daripada orang lain serta cara mendapatkan bantuan tersebut apabila memerlukanya.

KAWALAN DIRI IBU DAN BAPA
Kawalan diri merujuk kepada kemahiran seseorang untuk mengawal emosi dan tingkahlaku secara positif apabila berhadapan dengan sesuatu situasi dalam kehidupanya. Kemahiran mengawal diriberkait rapat dengan psikologi seseorang. Seseorang yang mempunyaikemahiran mengawal diri tinggi akan melihat dirina sebagai mempunyai kebolehan dan kemahiran untukberhadapan dengan cabaran. Apabila persepsinya terhadap situasi adalah positif maka dia dapat bertindak dengan penuhkeyakinan,tenang dan membiat keputusan dengan berkesan.
Daammasyarakat yang begitu pesat membangun ibu bapa tidaklepas dari berhadapan dengan cabaran baru dan lebih kompleks. Ibu bapa perl bertindak dengan yakin, tenang dan membuat keputusan yang wajar. Respon ibu bapa terhadap cabaran akan mempengaruhi kebahagiaan keluarganya. Masalah dalam kerja yang tidak terurus dengan baik. Mungkin akan dibawa ke dalam keluarga dengan cara tidak disedari da menjejaskan hubungan dalam keluarga. 
Kemahiran mengawal diri amat penting dipelajari oleh ibu bapa kerana ia dapat:
Membanu seseorang mengawal emosinya dan bertindak dengan penuh keyakinan
Membantu seseorang mengekalkan komunikasi secara positif dengan ahli-ahli keluarga lain
Membolehkan seseorang membuat keputusan yang berkesan
Mengelakkan seseorang darpada merasa tertekan.

Kemahiran mengawal diri boleh dpelajari dan dipertingkatkan melalui cara-cara berikut:
Memahami kelebihan dan kekurangan dalam diri seseorang
Membuat refleksi tentangpengalaman atau pembelajaran yang leas.amalan refleksi membantu seseorang meneliti tindakan yang elah diambil dan kesanya.
Melibatkan diri dalambanyak aktiviti dan dalam pelbagai situasi supaya seseorang mendapat pengalaman yang luas. Seseorang yang berpegalaman luas dan seringkali berjaya akan yakin dengan kebolehan diri dan mempunyai kawalan diri yang tinggi untuk mengekalkan kebahagiaan.

Semua ibu bapa mempunyai hasrat dan cita-cita untuk menjadi ibu yang cemerlang tetapi pengalaman telah menunjukkan bahawa kebanyakan ibu bapa merasakan prestasi mereka sebagai ibu bapa tidaklah secemerlang yang diharapkan. Malah ramai yang beranggapan bahawamereka tidak mempunyai keupayaan untuk menjadi ibu bapa yang cemerlang dan mengekalkan kebahagiaan dalam keluarga.

No comments: